So với việc tìm kiếm thông thường trên internet, trí tuệ nhân tạo cung cấp các câu trả lời chính xác hơn. Thuật toán cung cấp thông tin bệnh lý liên quan dựa trên kết quả hình ảnh. Nó cung cấp thông tin về các bệnh da phổ biến nhất trên các trang Wiki, cũng như liên kết để tìm kiếm thông tin trên internet. Thuật toán miễn phí trên web (https://app.skindx.net) và hỗ trợ 104 ngôn ngữ.

Cập nhật cho ứng dụng iOS và Android đã bị ngừng từ tháng 5 năm 2023. Thuật toán được lên kế hoạch cập nhật cuối cùng vào tháng 8 năm 2023 (Build2023). Do lượng người dùng nhỏ, việc phát hành các cập nhật tiếp theo trở nên khó khăn.